Børns sygdom

Gælder kun forældre
Frihed i forbindelse med børn gives kun til forældre. Det er ikke et krav, at der er tale om den studerendes biologiske barn, men det er et krav, at der er tale om barn/børn, den studerende har et forældreansvar for. Der gives ikke fri til pasning af venners/familiers barn/børn.

Hvis begge forældre har ret til fri i forbindelse med barns sygdom, kan friheden kun gives til den ene ad gangen.

Børns sygdom
Studerende med små børn kan holde fri på samme måde, som hvis den studerende selv var syg. Det vil sige, at den studerende skal melde barns sygdom til underviseren om morgenen før undervisningens start.

Hvis barnet er sygt i længere tid, som regel mere end tre dage, kan skolen kræve en lægeerklæring, som den studerende selv skal betale.

Barns sygdom anses for lovligt fravær, og hvis det er muligt, vil underviseren give den studerende en erstatningsopgave, så han/hun kan indhente det forsømte. Nogle gange kan sygdommen vare så længe, at det ikke er muligt med en erstatningsopgave. Det betyder, at den studerende ikke kan bestå forløbet. Underviserne vurderer i hvert enkelt tilfælde, om det er muligt at indhente det tabte med en erstatningsopgave.

Hvis barns sygdom falder sammen med en eksamen, gælder reglerne som var den studerende selv syg. Det vil sige, at sygemelding skal ske til studieadministrationen, senest om morgenen den dag eksamen finder sted, og lægeerklæringen skal være studieadministrationen i hænde senest tre dage efter den afholdte eksamen. Den studerende betaler selv lægeerklæringen.

Hvis barnet er syg i længere perioder, f.eks. uger eller måneder, kan den studerende få sygeorlov, hvis han/hun sender en lægeerklæring til studieadministrationen.

Lægeundersøgelser, indkøring i vuggestue osv.
Det er ikke lovligt fravær at blive væk fra undervisningen på grund af lægeundersøgelser, vaccine, indkøring i vuggestue og børnehave osv. Men der er selvfølgelig mulighed for at aftale evt. fravær med underviser.

Som udgangspunkt vil underviserne se positivt på at finde konkrete løsninger, men det aktuelle undervisningsforløb afgør, om det er muligt at tage dette hensyn. Den studerende har pligt til på forhånd at drøfte spørgsmålet med underviser. Der gives som udgangspunkt ikke fri/erstatningsopgaver med tilbagevirkende kraft.

Barsel
Barselsloven fastsætter, i hvilke perioder den studerende har ret til barsel. Barselsorlov er naturligvis lovligt fravær, men der skal søges om orloven. Ansøgningen sendes til Studieadministrationen.

En barselsorlov kan kollidere med undervisningen, så forløb og/eller eksamener ikke bestås. Studieadministrationen kan hjælpe med at undersøge, hvilke konsekvenser en barselsorlov vil have for den videre uddannelse.

Praktik
I praktikperioder skal den studerende følge arbejdspladsens retningslinjer med hensyn til børns sygdom osv.

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.