Forhåndsgodkendelse af fag

Uanset hvilken type udveksling du tager på, skal du søge om forhåndsgodkendelse indenfor fristerne. Det gælder både hvis du tager på udveksling hos en partner, et ikke-partneruniversitet i Danmark eller udlandet, eller et andet studie på DMJX. Du står selv for at søge om forhåndsgodkendelse af fag hos studieadministrationen. Det er de faglige koordinatorer i samarbejde med studieadministration der varetager forhåndsgodkendelse af fagene.

Formålet at give dig en garanti for, at de fag du tager i udlandet (eller DK) er godkendt til at give merit (dvs. blive overført) på din bachelor når du har bestået fagene.

Deadlines for at søge om forhåndsgodkendelse

  • 1. maj (for udveksling om efteråret)
  • 1. november (for udveksling om foråret).

Vi anbefaler kraftigt, at du søger om forhåndsgodkendelsen i god tid inden deadline – gerne 3-4 uger før. Der er typisk en sagsbehandlingstid på 1-2 uger hos Studieadministrationen. Konsekvenserne ved ikke at overholde ovenstående frister er at du ikke kan komme på udveksling.

De studerende kan erstatte ét semester ved studier uden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (eller et andet studie på DMJX), hvis indholdet efter skolens vurdering er relevant og på mindst samme faglige niveau og med samme arbejdsbyrde som dét semester man erstatter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har faste aftaler med en række udenlandske universiteter, hvor der gælder særlige regler om optagelse og til dels om fagsammensætning. Der kan dog studeres ved alle anerkendte, videregående uddannelser i udlandet, der udbyder internationale forløb. Foreligger der ikke en aftalte med DMJX, skal den studerende selv søge om optagelse.

Der kan ligeledes studeres ved alle videregående uddannelser i Danmark. Studerende, der ønsker at følge fag på en videregående uddannelse i Danmark, skal selv tage kontakt til det pågældende institut og søge om optagelse.

Vær forberedt på, at du sandsynligvis ikke ender med at blive tildelt alle de fag, som du i første omgang har fået forhåndsgodkendt her på stedet. Hvis det er tilfældet, må du prioritere om umiddelbart før eller under semesterstart og herefter søge om en ny forhåndsgodkendelse af dine fag hos studieadministrationen. Altså først en forhåndsgodkendelse og senere en ny (endelig) forhåndsgodkendelse her på stedet.

Nogle steder vælger partneruniversitetets egne studerende fag før udvekslingsstuderende, og dermed risikerer holdene at være fyldt op. Andre gange oprettes annoncerede hold alligevel ikke. Det er også normalt, at dit endelige fagvalg først falder på plads meget sent – ofte efter, at du er taget af sted.  

Hvis du søger fonde og legater ifm. udveksling, vil du ofte have behov for at kunne vedlægge forhåndsgodkendelsen som en del af din dokumentation for opholdet, og så er det ærgerligt, hvis du har været for sent ude til at kunne nå deres deadlines.

Hvordan søger jeg?

Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal sendes til studieadministrationen i det forudgående semester med en beskrivelse af det eller de fag, der skal følges.

Du søger om forhåndsgodkendelse ved at sende en mail med samtlige nedenstående informationer:

Mailens emnefelt: (FG + dit fulde navn)
Uddannelse:
Semester for udveksling:
Type af udveksling: (skal du ud som freemover eller via international afdeling)
Navn på institution i udlandet/Danmark + land:
Information om ønskede fag: Nummerkode/titel/point/credits samt fagbeskrivelse på ønskede fag (også gerne link til fagbeskrivelsen)
Motivation for hvert af dine fagønsker: (Kun for KOMM)

JOUR, KOMM, FOTO skal sende deres ansøgning til dmjx@dmjx.dk
VK skal sende deres ansøgning til caf@dmjx.dk
TVM og MPL skal sende deres ansøgning til hel@dmjx.dk

I praksis vil studie – og undervisningsplanen på det andet uddannelsessted ofte være usikker på ansøgningstidspunktet, og det er så den studerendes eget ansvar at søge en ny godkendelse, hvis der sker ændringer i forhold til forhåndsgodkendelsen.

Det skal understreges, at det hele vejen igennem er den studerendes eget ansvar at procedurerne overholdes:

  • At den studerende faktisk kan optages på det eller de fag, vedkommende søger.
  • At der indhentes en godkendelse fra studieadministrationen på de fag, der faktisk følges.
  • At evaluering og eksamensbevis fremsendes til studieadministrationen til endelig godkendelse.

Bemærk: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal have dokumentation for eksamener m.v. for at kunne meritoverføre fagene. Dokumentation skal fremsendes senest 1. marts/1. september. Hvis den studerende søger udveksling på 4. semester, er det vigtigt, at den studerende er opmærksom på, at dokumentationen skal være i hus for at kunne gå i praktik – jvf. studieordningens spærreregler om, at alt skal være bestået før praktiktiden. Hvis der er problemer med at bestå/indhente dokumentation, skal den studerende hurtigst muligt kontakte studieadministrationen, da Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke rykker den studerende eller den anden uddannelsesinstitution for de relevante papirer.

Hvilke fag kan jeg vælge? – generelt

Med mindre du har en BA eller mere fra tidligere studier, vil hverken danske eller udenlandske uddannelsessteder som udgangspunkt give dig lov at følge andet end BA-fag (undergraduate studies).

Det gælder helt overordnet, at du ikke kan læse et fag, du allerede har haft på din uddannelse.

Vi afviser altid fag som selvforsvar, yoga, sangkor og frivilligt velgørenhedsarbejde.

Vi giver i forbindelse med udveksling merit for sprogfag på op til 5 ECTS-point, men det er altid en individuel vurdering, om faget kan forhåndsgodkendes.

Det er ikke et krav, at du vælger fag som du skulle have haft på DMJX.

Det er normalt at følge 3-4 fag/moduler, mens man er på udveksling. Men tag det kun som et fingerpeg. Nogle kan nøjes med 2 (tunge) fag, mens andre følger 5 – 6 (lette) fag. Det afgørende er imidlertid ikke antal fag, men derimod hvor mange ECTS-point fagene giver dig merit for.

Vi anbefaler generelt, at du tager mindst ét fag der hører under dit studie (journalistik, foto, kommunikation eller tv-og medie), som er den del DMJX har samarbejdet med. Derudover må du gerne vælge – afhængig af hvor mange ECTS fagene giver – 2-3 ikke-fagligt relevante fag. Du bliver normalt tilknyttet den afdeling, som hører til dit studie på udvekslingsstedet.

Uddannelserne har forskellige krav til de fag, du kan læse i udlandet, så også her gælder det, at du skal læse studieordningen for din uddannelse for at finde de præcise rammer for et udvekslingsophold. Nogle uddannelser har mere eller mindre specifikke krav til indholdet i de fag, du kan læse. Andre har ingen krav.  

Ud over de fagområder som er ens med de fagområder, der bliver udbudt på din uddannelse på DMJX, er det muligt at søge inden for alle de fagområder, der grænser op til dit fagfelt, og som kan bidrage til en specialisering af din studieprofil. Endvidere er det muligt at søge inden for andre fagområder, der sammen med din uddannelse på DMJX danner en relevant tværfaglighed eller et fagområde, hvor din uddannelse optræder som oplagt mediator. Du har mulighed for at orientere dig blandt de fag, der tidligere er blevet godkendt som udvekslingsfag, men du skal sikre dig, at de pågældende fag også er udbudt på det tidspunkt, hvor du vil tage på udveksling.

Ofte vil studerende i udlandet læse nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller globale) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold (Dette gælder dog ikke for VK). De fag vil som hovedregel bliver godkendt, men må ikke overstige 10 ECTS. Det er i sidste ende uddannelseslederen, som afgør om fagene godkendes.

På amerikanske universiteters fagbeskrivelser står der et trecifret tal, hvoraf det første ciffer angiver niveauet (mens de to sidste er irrelevante). Som udgangspunkt godkender vi kun fag på niveau 2(00) eller derover.

Tidligere godkendte fag

Her på Studieservice ligger en oversigt over tidligere godkendte fag, inddelt efter både land og uddannelsesinstitution og gældende for de studerende, der tidligere har søgt udveksling på 7. og 8. semester. Listen kan bruges som inspiration også for udveksling på 3. og 4. semester, dog skal du være opmærksom på, at vi ændrer kravene til niveauet på de journalistiske fag, når der søges på 3. eller 4. semester. Der vil blive opbygget en tilsvarende liste over godkendte fag på 3. og 4. semester. Bemærk, at oversigterne kun er vejledende. De justeres løbende, og da fag kan ændre indhold, kan et tidligere godkendt fag blive afvist.

Hvis du finder et af de fag du gerne vil læse på listen betyder det ikke at du ikke skal søge om at få det forhåndsgodkendt alligevel. Dels er dit eget fags sammensætning måske anderledes end den studerende, den er blevet godkendt for, dels kan det faglige indhold som titlen dækker over have ændret sig med tiden, og det kan have en indvirkning på godkendelsen. Det er til gengæld en god indikation om, at du har fat i noget rigtigt, men bare ikke en garanti.

ECTS omregning

ECTS – European Credit Transfer System – er et mål for den relative arbejdsbyrde ved et fag. Et semesters fuldtidsstudium beregnes normalt som 15 ugers arbejde med 2 ECTS for hver uge. Det vil sige, at et semester beregnes til 30 ECTS, og et årsværk er dermed på 60 ECTS. De fleste europæiske uddannelsesinstitutioner har efterhånden fået skrevet ECTS-systemet ind i deres studieplaner. Så ved studier i Danmark eller resten af Europa er kravet 30 ECTS, svarende til et halvt årsværk.

Nogle lande arbejder med andre former for point. De skal omregnes til ECTS i forbindelse med godkendelsen af faget.

I Storbritannien og New Zealand bruger de credit hours – her er kravet 60 credit hours.

I Australien er der forskellige credit systemer i øst og vest i Australien så der må du undersøge, hvordan det ser ud, hvor du er. USA og Canada regner også på en anden måde. Her er kravet til afløsning 15 credit hours.

Omregningsfaktoren på de enkelte udenlandske uddannelsesinstitutioner fremgår af arket over tidligere forhåndsgodkendte fag.

Du kan hurtigt selv regne ud, hvor mange ECTS/credit hours du skal have. Find ud af, hvad et årsværk er, der hvor du skal læse, og divider med to. Så har du det krævede antal ECTS/credit hours.

Vigtigt! Orienter dig om det antal Credit Points du behøver for at dække det antal ECTS du skal bestå ved at finde dit universitet i dokumentet “Tidligere godkendte fag”.

Er du i tvivl om, hvor mange point du skal have på dit udlandsophold i forhold til 30 ECTS, kan du altid få hjælp i studieadministrationen. 

Hvilke fag kan jeg vælge – uddannelsesspecifikt

Specifikt for JOUR, FOTO

Det er muligt at søge inden for alle de fagområder, en journalist kan komme til at behandle. Ofte vil studerende i udlandet læse i hvert fald nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller verdens) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold. Dem godkender vi.

PR, psykologi, virksomhedsorganisation, æstetik m.v. er i orden, hvis niveauet er højt nok.

Fag som medieteori, samfundsfag og jura accepteres kun, hvis de tydeligvis ligger på et højere niveau end undervisningen på Journalist- og Fotojournalistuddannelsen. Hvis du læser et (foto)journalistisk fag, skal niveauet svare til, at du går på uddannelsens 3. eller 4. semester, dvs. at fagene kan ikke være på begynder niveau. Vi godkender altså nyhedsforløb, reportage, portrætskrivning, feature, analyserende journalistik osv., men kun hvis niveauet ligger over det, du har lært på 1. og 2. semester (og 3. semester med, hvis du søger ud på 4. semester).

Du kan heller ikke læse fag, der ligger senere på din uddannelse, som en obligatorisk del af Journalistuddannelsen. Dog: På 7. semester skal du vælge mellem to fag: Journalistisk Entrepreneurship og Videnskabsteori. Det betyder, at lige de to fag kan læses som udveksling på 3. eller 4. semester, men på den betingelse, at du på 7. semester vælger det andet fag. Du giver altså afkald på valgfriheden, når du kommer til 7. semester.

Vær også opmærksom på, at vi ved vurderingen af (foto)journalistiske fag lægger vægt på, at de fokuserer på et fagligt indhold frem for tekniske færdigheder. Et kursus i fototeknik og Photoshop bliver ikke godkendt, ej heller et kursus i InDesign. Som udgangspunkt godkender vi heller ikke et medieforløb, der er beregnet for begyndere i dette medium – med mindre den studerende ikke har mødt dette medium på studiet her på højskolen.

Specifikt for KOMM

Hvis du læser et kommunikationsfagligt fag, skal niveauet svare til, at du går på uddannelsens 5. semester. Altså skal faget have et meget højt niveau.

Det er muligt at søge inden for alle de fagområder, der grænser op til kommunikation som fagfelt, og som kan bidrage til en specialisering af din kommunikationsfaglige profil. Endvidere er det muligt at søge inden for andre fagområder, der sammen med kommunikation danner en relevant tværfaglighed eller et fagområde, hvor kommunikationsfaget optræder som oplagt mediator. Ofte vil studerende i udlandet læse nogle fag, der giver indsigt i værtslandets (eller globale) politiske, økonomiske, historiske og kulturelle forhold. De fag bliver godkendt.

Generelt gælder det, at de ansøgte fag skal være på et niveau, der kan accepteres. Fag som medieteori, samfundsfag og jura accepteres kun, hvis de tydeligvis ligger på et højere niveau end undervisningen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Vær også opmærksom på, at vi ved vurderingen af fag lægger vægt på, at de fokuserer på et fagligt indhold frem for tekniske færdigheder. Et kursus i fototeknik bliver ikke godkendt, ej heller et kursus i InDesign eller andre layoutprogrammer.

Vær opmærksom på, at du som kommunikationsstuderende skal vælge fag på et fremmedsprog, og at du også kort skal motivere hvert af dine fagønsker.

Specifikt for MPL, TVM, VK

Du skal forsyne uddannelseslederen med en up-to-date fagbeskrivelse med henblik på fagvurdering og forhåndsgodkendelse.

Når du kommer hjem

De eksamener, der er knyttet til det eller de fag, den studerende følger, skal bestås for at faget kan meritoverføres. Studieadministrationen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra dette krav, men dispensation skal søges og tildeles forud for studiestart.

DMJX skal have dokumentation for eksamener m.v. for at kunne godkende en udveksling. Dokumentation skal fremsendes senest 1. marts/1. september for henholdsvis udveksling i efterårssemester og forårssemester. DMJX vil ikke rykke dig eller den anden uddannelsesinstitution for de relevante papirer. Det er dit ansvar, at fremskaffe dem fra partneruniversitetet.

Den studerende skal efterfølgende indsende en evaluering af sit ophold. Efter godkendelsen bliver evalueringen lagt på skolens intranet, hvor andre studerende har mulighed for at læse den. Du vil sammen med din forhåndsgodkendelse modtage et link til den evalueringsskabelon, du skal bruge.

Spørgsmål? Kontakt International afdeling.