Forhåndsgodkendelse af fag

– og andre formelle krav til udveksling

Som studerende på DMJX kan du komme et semester på udveksling. Din udveksling kan være:

 1. Et udvekslingsophold, dvs. hos en DMJX-partner i udlandet via DMJX’ internationale kontor, som bl.a. hjælper dig med at søge optagelse på dit udvekslingssted.
 2. Et meritophold, dvs. hos en ikke-partner i udlandet eller et ophold i Danmark (inkl. anden uddannelse hos DMJX). Her står du selv for alt, inkl. at søge optagelse på dit udvekslingssted.

Uanset om du skal på udvekslingsophold eller meritophold, skal du have forhåndsgodkendelse af fag og endelig godkendelse af fag, samt evaluere dit ophold.

Læs her på siden om:

 1. Forhåndsgodkendelse
 2. Endelig godkendelse
 3. Evaluering
 4. Opsummering
 5. Spørgsmål/svar


1. Forhåndsgodkendelse

Du skal have forhåndsgodkendelse af de fag, du vælger at læse under din udveksling. Med andre ord: DMJX skal godkende dit fagvalg. Du skal her være opmærksom på:

 • Du skal vælge fag i overensstemmelse med DMJX’ krav til fag under udveksling. Der er krav til, hvilke fag du kan læse (se afsnit 1.1), og hvor mange fag du skal læse (se afsnit 1.2).
 • Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse af dine valgte fag til studieadministrationen. Du skal her overholde krav om, hvordan der skal ansøges (se afsnit 1.3) og hvornår (se afsnit 1.4).
 • Når ansøgningen er behandlet, modtager du din forhåndsgodkendelse. Får du herefter behov for at ændre i dit fagvalg, skal du ansøge om opdatering af forhåndsgodkendelse (se afsnit 1.5).

Forhåndsgodkendelse er en forudsætning for, at du kan få endelig godkendelse af dine valgte fag, når du har læst og bestået dem, dvs. få merit for dem og dermed bestå semesteret (se afsnit 2).

1.1 Hvilke fag kan du læse?

Du kan læse BA-fag, der lever op til DMJX’ krav til fag under udveksling. Du finder kravene i din studieordning (pkt. 4.3.2), og de uddybes nedenfor.

Krav til alle uddannelser
Du skal vælge fag, der er relevante for din uddannelse, og som ikke overlapper for meget med fag på tidligere eller senere semestre. Følgende fag betragtes som relevante:

 1. Fag inden for dit fagområde, fx journalistiske fag, hvis du læser på JOUR.
 2. Fag, der grænser op til dit fagområde og bidrager til en specialisering af din uddannelsesprofil.
 3. Fag inden for et fagområde, der sammen med din uddannelse danner en relevant tværfaglighed, eller hvor din uddannelse optræder som oplagt mediator.

Fag inden for dit fagområde (ovenstående pkt. 1) skal have et niveau, der mindst svarer til niveauet på det semester, du udveksler fra. Hvis du fx udveksler på 4. semester, skal niveauet altså være på mindst 4. semesters niveau, dvs. være tydeligt over begynderniveau. Fag uden for dit fagområde (ovenstående pkt. 2-3) må som regel have et lavere niveau end fagene inden for dit fagområde.

Udover ovenstående fag må du vælge et sprogfag i form af et fremmedsprog (undtagen engelsk), og her er ikke krav om et bestemt niveau. Et sprogfag kan dog max give 5 ECTS i merit (se afsnit 1.2).

Uddannelsesspecifikke krav
Udover ovennævnte krav har nogle af uddannelserne ”ekstra” krav:

Specifikt for JOUR: På 8. semester skal du vælge mellem Journalistisk Entrepreneurship og Videnskabsteori. Du må læse et fag under din udveksling, der modsvarer ét af disse fag, men du binder dig så til at læse det andet fag på 8. semester.

Specifikt for JOUR, FOTO, KOMM: Du skal vælge fag, der vægter fagligt indhold over tekniske færdigheder, og du kan ikke vælge et kursus i fototeknik, Photoshop eller InDesign.

Specifikt for KOMM, MPL, TVM, VK: Du kan kun vælge fag, der indgår i internationale forløb og læses på engelsk eller et andet fremmedsprog. Det gælder også, hvis du udveksler i Danmark.

Eksempler på fag
I Studieservices oversigt over tidligere godkendte fag  kan du finde eksempler på konkrete fag, som tidligere udvekslingsstuderende har valgt og fået forhåndsgodkendt, dvs. fag, som lever op til de ovennævnte krav. Oversigten er inddelt efter land og uddannelsessted og viser fag, der er blevet godkendt til de forskellige uddannelser gennem de seneste 2-3 år. For JOUR vil der i nogle tilfælde også være anført, om et fag er blevet godkendt til 3. eller 4. semester.

Hvis du vælger et fag fra oversigten, og faget er godkendt til din uddannelse (og dit semester), får du det som oftest godkendt, men der er ingen garanti. Fx kan faget have ændret indhold siden godkendelsen, eller du kan have en anden uddannelsesprofil end den studerende, som faget blev godkendt til, fx have en anden mediespecialisering (JOUR). Derfor skal et fag altid godkendes – også selvom det optræder i oversigten over tidligere godkendte fag.

Bemærk: Oversigten viser ikke, hvilke fag dit udvekslingssted udbyder i dit semester eller udbyder til udvekslingsstuderende. Det er en information, som du finder hos dit udvekslingssted.

1.2 Hvor mange fag skal du læse?

Under din udveksling skal du opnå 30 ECTS for at bestå semesteret (semesternormen). Du skal derfor sørge for at læse det antal fag, der til sammen giver mindst 30 ECTS. Det er dit ansvar, at du læser et tilstrækkeligt antal fag.

Nogle uddannelsessteder regner i ECTS ligesom DMJX. De har derfor en omregningsfaktor på 1 i oversigten over tidligere godkendte fag. Det drejer sig om de fleste uddannelsessteder i Europa. Hvis dit udvekslingssted regner i ECTS, giver det sig selv, hvor mange fag du skal læse: så mange, som sammenlagt giver mindst 30 ECTS.

Andre uddannelsessteder regner ikke i ECTS, men i andre former for credits, points eller units. Det er uddannelsessteder i oversigten, der har en anden omregningsfaktor end 1, og som typisk ligger uden for Europa. Hvis dit udvekslingssted hører til denne kategori, får du brug for at omregne til og fra ECTS. Det kan du dog let gøre, når du kender omregningsfaktoren for dit udvekslingssted:

Omregning til ECTS: Du vil udregne, hvor mange ECTS et enkelt fag giver på dit udvekslingssted. Du finder omregningsfaktoren for dit udvekslingssted, fx 2, og antal credits/points/units, som faget giver på dit udvekslingssted, fx 3, og du ganger de to tal, dvs. 2 x 3 = 6. Faget giver altså 6 ECTS.

Omregning fra ECTS: Du vil udregne, hvor mange credits/points/units du skal opnå på din udveksling. Du tager din semesternorm på 30 ECTS og dividerer med omregningsfaktoren for dit udvekslingssted, fx 2, dvs. 30:2 = 15. Du skal altså opnå 15 credits/points/units (lig med 30 ECTS).

Bemærk: Når du omregner, skal du altid bruge den omregningsfaktor, der oplyses i oversigten over tidligere godkendte fag og ikke en eventuel anden omregningsfaktor, som dit udvekslingssted måtte oplyse. Står dit udvekslingssted og tilhørende omregningsfaktor ikke i oversigten, skal du læse her.

Bemærk: Hvis du vælger et sprogfag, skal du være opmærksom på følgende regel: DMJX giver op til 5 ECTS i merit for et sprogfag. Giver dit udvekslingssted 6 ECTS eller mere for faget, får du altså 5 ECTS i merit. Medfører reglen, at du opnår 29 ECTS i stedet for 30 ECTS, får du automatisk dispensation og består semesteret. Men opnår du færre end 29 ECTS, består du ikke.

1.3 Hvordan ansøger du om forhåndsgodkendelse?

Du skal sende din ansøgning om forhåndsgodkendelse fra din dmjx-mail til studieadministrationen:

JOUR, FOTO, KOMM:
dmjx@dmjx.dk

VK:
caf@dmjx.dk

TVM, MPL:
hel@dmjx.dk

I mailens emnefelt skriver du FG og dit navn, fx FG Hans Hansen.

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, du ser i første spalte i nedenstående tabel. Anden spalte er blot vejledning.

Udfyldes i ansøgningenVejledning til udfyldning
NavnSkriv dit fulde navn.
UddannelseSkriv din uddannelse på DMJX, fx JOUR.
Semester for udvekslingSkriv, hvilket semester du skal på udveksling, fx 4. semester.
Mediespecialisering (kun for JOUR 4. semester)Skriv din mediespecialisering på 3. semester, fx skrift.
Type af udvekslingSkriv, om du skal på udvekslingsophold (via den internationale afd.) eller meritophold.
Navn på udvekslingssted og -landSkriv på hvilket uddannelsessted og i hvilket land, du skal udveksle, fx IHECS, Belgien.
Start- og slutdato for udvekslingSkriv, hvornår din udveksling starter og slutter.
Fag – herunder:  

1) Nummerkode og titel    

2) Credits/point/units eller ECTS    

3) Fagbeskrivelse    

4) Motivation (kun for KOMM).
Nummerér fagene, og skriv ved hvert fag:  
1) Fagets nummerkode og fulde titel, som du finder hos udvekslingsstedet.  

2) Arbejdsbyrden ved faget, som udvekslingsstedet opregner i credits/points/units eller ECTS.  

3) Udvekslingsstedets beskrivelse af faget, evt. som link. Men tjek, at linket virker og ikke kræver login!

4) Din motivation for at vælge faget.

Bemærk: Du må ansøge om et antal fag, der svarer til 30-60 ECTS. Det vil sige, at du må ansøge om flere fag, end du umiddelbart har brug for, men overskrid ikke 60 ECTS i alt. Du kan altid ansøge om flere fag på et senere tidspunkt, hvis du får brug for det (se afsnit 1.5)

1.4 Hvornår skal du ansøge om forhåndsgodkendelse?

Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse i semesteret før din udveksling og inden deadline:

Udveksling i efteråret: Deadline er 1. maj.

Udveksling i foråret: Deadline er 1. november.

For meritophold: Deadline er seneste tidspunkt, at din udveksling kan registreres, og registreringen sker med din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Overskrider du deadline, afvises din ansøgning, og du kan ikke komme på udveksling.

For udvekslingsophold: Din udveksling er registreret via det internationale kontor, og du må overskride deadline i det tilfælde (og kun i det tilfælde), at dit udvekslingssted ikke har annonceret sine fag/fagbeskrivelser inden deadline. Men det kræver, at du giver studieadministrationen besked inden deadline og samtidig oplyser, hvornår du forventer at sende din ansøgning.

For alle: Behandlingstiden ved ansøgning om forhåndsgodkendelse er typisk 1-2 uger, men kan være længere, bl.a. i forbindelse med ferier, hvor ansøgninger normalt ikke kan behandles. Tag højde for behandlingstiden, hvis du skal bruge din forhåndsgodkendelse til en bestemt dato.

1.5 Forhåndsgodkendelse og opdatering af forhåndsgodkendelse

Din ansøgning om forhåndsgodkendelse behandles af studieadministrationen i samarbejde med den faglige koordinator på din uddannelse. Efter behandlingen modtager du en mail med din forhåndsgodkendelse. I mailen står der, hvis du har fået afvist fag, samt en kort begrundelse herfor. I forhåndsgodkendelsen står de fag, som har rette indhold og niveau og derfor er godkendte. Du har selv ansvar for alt vedr. antal af fag/ECTS.

Du kan få behov for at få opdateret din forhåndsgodkendelse, dvs. få føjet nye fag til den. Måske bliver du nødt til at vælge nye fag, fordi du fik afvist fag, da du ansøgte om forhåndsgodkendelse. Eller måske bliver du nødt til at vælge nye fag, fordi du får aflyst fag eller ikke bliver optaget på fag. Det sker jævnligt, at udvekslingssteder aflyser annoncerede fag eller ikke har flere pladser på et fag, når egne studerende har tilmeldt sig. Uanset hvad, skal nye fag forhåndsgodkendes.

Du får opdateret din forhåndsgodkendelse på følgende måde: Du laver en ansøgning på det/de nye fag, du ønsker at få godkendt, og sender den til studieadministrationen. Du laver ansøgningen efter samme model som tidligere og sender til samme adresse som tidligere (se afsnit 1.3). Hvis faget/fagene kan godkendes, modtager du en opdateret forhåndsgodkendelse.

Bemærk: Du har ingen deadline i forbindelse med ansøgning om opdatering, dvs. du kan ansøge om opdatering når som helst. Som udgangspunkt er behandlingstiden den samme som ved ansøgning om forhåndsgodkendelse (se afsnit 1.4).

2. Endelig godkendelse

Efter din udveksling skal du have endelig godkendelse af fag (merit for 30 ECTS) for at bestå semesteret. Du får endelig godkendelse, hvis du har bestået forhåndsgodkendte fag på minimum 30 ECTS i alt, og studieadministrationen modtager dokumentation herfor.

Du skal sørge for, at studieadministration får dokumentationen i form af et Transcript of Records (en officiel karakterudskrift). Du skal selv sende transcriptet til studieadministrationen (for adresse, se afsnit 1.3), eller du skal sikre dig, at dit udvekslingssted sender det til DMJX. Det gælder, uanset om du har udvekslet i udlandet eller i Danmark (inkl. anden uddannelse på DMJX).

Hvis du går på JOUR 4. semester eller FOTO, skal studieadministrationen have dit transcript inden praktikstart. Det skyldes din studieordnings spærreregel i forbindelse med praktik (pkt. 6.3.1). Er det ikke muligt, kontakt din studiekoordinator (læs nærmere i afsnit 5). For andre er deadline 1. marts efter udveksling i efteråret og 1. september efter udveksling i foråret.

Hvis du dumper fag under din udveksling (mangler ECTS), skal du stadig sende transcriptet inden din deadline. Men du får først din endelige godkendelse, når du har bestået erstatningsfag og dokumenteret det med et transcript. Før du læser fagene, skal de forhåndsgodkendes af DMJX, og du skal være optaget på fagene via udbyderen, fx en sommerskole på et universitet i Danmark. Find mere information om meritophold i Danmark her.

Bemærk: På dit bachelorbevis fra DMJX vil der ikke stå, hvilke fag du har bestået under din udveksling eller med hvilke karakterer. Der vil kun stå, at du har merit fra dit udvekslingssted. Får du behov for at dokumentere fagene/karaktererne, fx i forbindelse med jobsøgning, skal du bruge dit transcript.

3. Evaluering

Efter din udveksling skal du evaluere dit ophold. Du modtager et link til evaluering mod slutningen af din udveksling. Din evaluering bliver tilgængelig for kommende udvekslingsstuderende og for kvalitetsudvalget, der evaluerer udvekslingssteder på baggrund af de studerendes feedback.

4. Opsummering

Nedenfor finder du en opsummering af hovedpunkterne i de forudgående afsnit:

Før udvekslingen skal du:
1. Vælge fag, der er fagligt relevante og sammenlagt giver mindst 30 ECTS (semesternormen).
2. Ansøge om forhåndsgodkendelse af valgte fag hos studieadministrationen før deadline.
3. Have forhåndsgodkendelse af valgte fag (og evt. have opdateret forhåndsgodkendelsen).
Efter udvekslingen skal du:
1. Sørge for transcript af forhåndsgodkendte fag (mindst 30 ECTS) til studieadministrationen før deadline.
2. Have endelig godkendelse af forhåndsgodkendte fag, dvs. få merit for dem og dermed bestå semesteret.
3. Lave evaluering af din udveksling via tilsendt link.

Med andre ord: Du består kun semesteret, hvis du har bestået forhåndsgodkendte fag på minimum 30 ECTS i alt, og du dokumenterer det med dit transcript. Husk at overholde dine deadlines – både ved ansøgning om forhåndsgodkendelse og ved indsendelse af transcript.

Har du spørgsmål til forhåndsgodkendelse, endelig godkendelse eller evaluering, som du ikke kan finde svar på i de forudgående afsnit, så tjek næste afsnit med spørgsmål/svar. Finder du stadig ikke svar, så kontakt studieadministrationen via den tidligere nævnte mailadresse (se afsnit 1.3).

5. Spørgsmål/svar

Nedenfor finder du spørgsmål fra studerende med studieadministrationens svar.

Forhåndsgodkendelse af fag vs. optagelse på fag

Er forhåndsgodkendelse af fag det samme som optagelse på fag?
Nej, forhåndsgodkendelse af fag er en sag mellem dig og DMJX, mens optagelse på fag er en sag mellem dig og dit udvekslingssted.

Skal mine fag forhåndsgodkendes, før jeg ansøger om optagelse på dem?
Nogle udvekslingssteder kræver det, andre gør ikke. Uanset hvad anbefaler vi, at dine fag er forhåndsgodkendte, før du ansøger om optagelse på dem (så vidt muligt). Så har du garanti for, at du må læse (kan få merit for) de fag, du bliver optaget på.

Forhåndsgodkendelse til to udvekslingssteder

Må jeg ansøge om forhåndsgodkendelse af fag til flere udvekslingssteder?
Ja, men ansøg om forhåndsgodkendelse til max 2 udvekslingssteder, og ansøg ikke om mere end 30-40 ECTS til hvert udvekslingssted. Hvis det bliver nødvendigt, kan du ansøge om flere fag, når det er afgjort, hvor du udveksler. Husk at give studieadministrationen besked om, hvilken af de to udvekslingssteder du ender med at udveksle på, og gør det senest 10. januar ved udveksling i foråret og senest 10. august ved udveksling i efteråret.

Aflysning af udveksling

Jeg aflyser min udveksling. Hvem skal have besked?
Ved meritophold skal du selv aflyse hos dit udvekslingssted, og ved udvekslingsophold skal du aflyse hos det internationale kontor, som sørger for at orientere dit udvekslingssted. Uanset opholdstype skal du også orientere studieadministrationen (for adresse, se afsnit 1.3). 

Spærreregel ved praktik (JOUR, FOTO)

Jeg har bestået mine fag, men I kan ikke få mit transcript inden praktikstart. Bliver jeg spærret?
Det sker, at udvekslingssteder er længe om at sende transcriptet. Står du i den situation, skal du kontakte din studiekoordinator og sandsynliggøre, at du har bestået dine fag vha. et screendump fra selvbetjening hos udvekslingsstedet eller en lignende dokumentation fra udvekslingsstedet. Så bliver du ikke spærret ift. praktik. Men du får først endelig godkendelse af fag, når vi modtager transcriptet.

Jeg har dumpet fag og kan ikke nå at læse erstatningsfag inden praktik. Bliver jeg spærret?
Går du på JOUR/FOTO, skal mindst 30 ECTS fra udveksling være bestået inden praktik. Er det ikke tilfældet, skal du ansøge om dispensation (læs nærmere her). Hvis du får dispensation, bliver du ikke spærret.

Spørgsmål? Kontakt det internationale kontor.