Merit

Merit betyder godkendelse af kvalifikationer fra en anden uddannelse.

DMJX har pligt til at give dig merit, hvis du har bestået fag på en anden uddannelse, og de beståede fag kan træde i stedet for fag på din uddannelse. Meritten medfører, at du fritages fra undervisning og eksamen i de pågældende fag.

Søger du information om merit på baggrund af en tidligere uddannelse, skal du læse de tre følgende afsnit. Søger du information om merit i forbindelse med udveksling, skal du i stedet læse her.

Betingelser for merit
Du kan få merit for fag på din uddannelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du har bestået fag på en tidligere uddannelse, og fagene er på bachelorniveau eller derover. I enkelte tilfælde kan fag fra en erhvervsakademiuddannelse have et højt nok niveau. Det er en konkret, individuel vurdering.
 • De beståede fag svarer til fag på din uddannelse med hensyn til indhold og omfang. Indhold refererer til læringsmål og fagligt stof, mens omfang refererer til arbejdsbyrde målt i ECTS.

Du kan ikke få merit for delområder inden for et fag. Du kan heller ikke få merit for fag og moduler, der indgår som delområde i et samlet semesterforløb, fx fag og moduler i 2. semester på Visuel Kommunikation.

Ansøgning om merit
DMJX vurderer, om du kan få merit på baggrund af en ansøgning fra dig.

Du sender din ansøgning fra din dmjx-mail til jura@dmjx.dk. Når du sender fra/til en dmjx-mail, er der tale om en sikker forbindelse ift. personfølsomme data.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 1. Dit fulde navn og din fødselsdato, din uddannelse og dit nuværende semester.
 2. Faget/fagene, du søger merit for på din uddannelse, inkl. hvert fags fulde titel, semester og ECTS, som du finder i din studieordning.
 3. Navnet på din tidligere uddannelse og det/de beståede fag fra din tidligere uddannelse, som du søger på baggrund af, inkl. hvert fags fulde titel og ECTS.
 4. Dokumentation for det/de ovennævnte fag på din tidligere uddannelse:
  * Eksamensbevis/karakterbevis
  * Fagbeskrivelse for faget/fagene
  * Pensumliste/litteraturliste for faget/fagene
  * Evt anden relevant dokumentation
  Hvis dokumentationen vedhæftes som bilag, skal det tydeligt fremgå, hvad hvert bilag er dokumentation for.

  Din ansøgning skal være os i hænde senest en måned før, det/de pågældende fag begynder. Modtager vi den senere, kan vi ikke garantere, at ansøgningen er færdigbehandlet, inden faget/fagene starter.

  Afgørelse på ansøgning
  Din ansøgning behandles af studieadministrationen i samarbejde med den faglige koordinator på din uddannelse. Den behandles først, når al nødvendig dokumentation er modtaget.

  Efter behandlingen modtager du en afgørelse, som sendes til din dmjx-mail. Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du følge klagevejledningen i afgørelsen

  Hvis du har fået merit for andre eller flere fag, end du har ansøgt om, skyldes det, at DMJX er forpligtet til at give dig merit for de fag, som din dokumentation berettiger dig til.

Spørgsmål? Kontakt din studiekoordinator.